Autoverhuur Curacao - Car Rental met kortingen van 25% tot 65%
 
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (GELDIG VANAF 01-12-2018)
Gebaseerd op de BOVAG Algemene Huurvoorwaarden met aanpassingen en aanvullingen voor Curacao. 
Onderstaande AHV is bindend voor zover hier in de gebruiksovereenkomst niet expliciet is van afgeweken.
 
Begripsomschrijving
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de gebruiksovereenkomst.
 • gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gebruiker de gebruiksovereenkomst sluit dan wel het voertuig bestuurt.
 • eigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar de gebruiksovereenkomst voor betreffend voertuig sluit.
 • bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.
 • schade van de eigenaar:: de vermogensschade die eigenaar direct of indirect lijdt ten gevolge van:
 1. beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de eigenaar. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van inkomsten;
 2. beschadiging(en) ontstaan door diefstal, (in)braak of poging(en) daartoe;
 3. met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de eigenaar, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
.
Artikel 1: Kostprijs, duur van het gebruik van het voertuig, overige kosten, inspectie
 1. De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de gebruiksovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door eigenaar verleende toestemming is het gebruiker toegestaan het voertuig op een eerder tijdstip terug te brengen. De dagen tussen dit tijdstip en de datum waarop de eigenaar de auto opnieuw heeft kunnen uitlenen, komen ten laste van de gebruiker. De termjjnkorting en de verzekeringspremie zullen worden herberekend op basis van het werkelijk aantal gebruiksdagen.
 2. Er wordt niet met uren of dagdelen gewerkt. Alleen in geval een auto na 5:00 p.m. wordt ontvangen zal gebruik voor betreffende dag niet in rekening worden gebracht. In de korting op het dagtarief is hier al rekening mee gehouden. Er dient minimaal 48 uren tevoren aan de gebruiker te worden doorgegeven of de auto na 5:00 p.m. wordt opgehaald.
 3. De minimum gebruiksperiode is 5 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen..
 4. De km-vergoeding kent een tarief met 4 schijven. Gereden kilometers die boven de eerste schijf komen gaan over naar de tweede schijf en worden volgens de bij deze trede behorende km-vergoeding berekend, enz. De schijven hebben oplopende km-treden. De kosten voor de km-vergoeding worden lager voor de kilometers die binnen een hogere schijf vallen. Voor de tarieven zie de aanbieding die wij voor u hebben gemaakt.
 5. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller.
 6. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan eigenaar.
 7. Na retournering van het voertuig heeft eigenaar 48 uur (zon- en feestdagen vallen niet binnen deze termijn)  de gelegenheid  het voertuig te  controleren op schade aan het koetswerk (body), het chassis, het mechanische en motorische gedeelte alsmede het interieur. Het betreft eventuele schade welke nog niet aanwezig was toen het voertuig door gebruiker werd ontvangen. Eigenaar zal het voertuig niet uitlenen of gebruiken alvorens de inspectie is afgerond. Indien het eigen risico bij een All-Risk verzekerde auto door de gebruiker is afgekocht, dan is dit artikel niet van toepassing, mits de gebruker alle redelijke maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat enige schade ontstaat.
 8. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten (taxidiensten) aftankkosten en contractkosten worden per gebruiksovereenkomst in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Zie voor aflevertarieven het overzicht na de Algemene Voorwaarden.
 9. Indien tijdens de gebruiksperiode auto's worden gewisseld, terwijl dit niet het gevolg is van een gebrek, worden de kosten voor het rijklaar maken en de gebruiksovereenkomst opnieuw in rekening gebracht.

Artikel 2: Betaling en waarborgsom
 1. Voor aanvang van de gebruiksperiode wordt vooruitbetaling van de gebruikskosten, alsook betaling van een waarborgsom verlangd middels een overboeking op de bankrekening van de eigenaar. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen kosten voor het gebruik van de auto overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die gebruik eventueel aan eigenaar verschuldigd is. De waarborgsom – minus kosten die ten laste van de gebruiker komen - wordt pas geretourneerd nadat het voertuig is ingeleverd en het voertuig is geïnspecteerd. Een eventueel restant van de borg wordt nimmer contant uitbetaald. In geval van schade wordt eerst het schadebedrag vastgesteld. Het  restant van de waarborgsom wordt terug gestort  op de rekening van gebruiker, mits het totaal van het schadebedrag plus de overige kosten de waarborgsom niet overschrijden. Indien dit niet het geval is moet gebruiker het verschil bijbetalen. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 2 werkdagen.
 2. Indien een voertuig langer dan 30 dagen is gereserveerd, wordt in eerste instantie een aanbetaling voor 30 dagen in rekening gebracht. Bij een gebruiksperiode van meer dan 30 dagen dient de gebruiker telkens de vergoeding voor de volgende periode alsmede de gereden kilometers te voldoen. Deze kosten kunnen tussentijds niet  met de borgsom worden verrekend.
 3. Betaling van het openstaand saldo moet binnen 2 werkdagen te geschieden. Indien betaling achterwege blijft is de eigenaar gerechtigd het voertuig terug te nemen zonder compensatie van de gebruiker.
 4. Eigenaar is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de overeenkomst als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling van gebruiker te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 5. Indien gebruiker niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is gebruiker over het openstaande bedrag 1,5% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 6. Indien gebruiker ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die eigenaar in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- met een minimum van € 75,-.
 7. Er kan NIET worden gepind of met een credit worden betaald.
 8. Op de rekening bij de ABN-AMRO in Nederland kunnen euro's (€) worden overgemaakt.
 9. Op de rekening bij Maduro & Curiels Bank in Curaçao kunnen Antilliaanse guldens (Nafl.) worden overgemaakt.
 10. Wegens praktische redenen en uit veiligheidsoverwegingen kan NIET contant worden betaald.
 11. De gebruiker dient alle afrekeningen grondig te controleren en onduidelijkheden of fouten direct aan de eigenaar te melden. Eventuele omissies zullen altijd voor gebruiker of eigenaar worden gecorrigeerd en indien van toepassing worden vereffend.
 
Artikel 3: In ontvangstnemen en retourneren van het voertuig - Afwijking van gebruiksperiode
 1. Het voertuig dient door de gebruiker te worden afgehaald en ingeleverd bij het door de eigenaar opgegeven adres. Hierop is de offerte gebaseerd. De dag en het tijdstip worden in onderling overleg bepaald.
 2. De gebruiker kan een verzoek indienen om de auto op een andere locatie dan die van de eigenaar in ontvangst te nemen of  te retourneren. De eigenaar bepaalt of dit mogelijk is. Indien dit het geval is dan zijn daar kosten aan verbonden. Zie de laatste alinea onder artikel 18.
 3. Gebruiker verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt op het adres van de eigenaar terug te bezorgen. Het tijdstip van inleveren dient tevoren in overleg te worden vastgelegd middels e-mail. Telefonische contacten, SMS en Whatsapp berichten zijn aanvullend en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zonder wederzijdse bevestiging over het tijdstip van retournering kan een auto nimmer worden ingeleverd.
 4. Verlenging van de gebruiksovereenkomst kan alleen tijdig vooraf worden overeengekomen.
 5. Indien het vervoermiddel binnen de in de gebruiksovereenkomst genoemde termijn wordt ingeleverd, is Artikel 1.1 van kracht. Daarenboven moet een eerdere inleverdatum expliciet door de gebruiker  ten minste 2 weken te voren schriftelijke worden gemeld via e-mail. Dit kan niet telefonisch of middels SMS of Whatsapp.
 6. Het ophalen, inleveren en wisselen van auto's dient te geschieden op het adres Popo 4, tenzij de eigenaar anders heeft bepaald. 
 
Artikel 4: Overschrijding van de gebruiksperiode
 1. Indien het voertuig niet binnen de in de gebruiksovereenkomst vermelde, eventueel verlengde dan wel verkorte, periode bij eigenaar of met toestemming van eigenaar bij een derde is ingeleverd, is eigenaar gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen.
 2. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van gebruiker blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van eigenaar, met dien verstande dat gebruiker tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag boven op de gebruikskosten verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van gebruiker tot vergoeding van door eigenaar te lijden schade.
 3. Indien door het niet tijdig inleveren van het voertuig de eigenaar kosten voor vervangend vervoer moet maken, komen die eveneens voor rekening van de gebruiker.
 4. De genoemde verhoging per dag geldt niet indien gebruiker aantoont dat de overschrijding van de gebruikstermijn het gevolg is van overmacht. 

 Artikel 5: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
 1. Gedurende de gebruiksperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van gebruiker.
 2. Kilometerkosten worden maandelijks en/of aan het eind van de gebruiksperiode tegen het overeengekomen tarief verrekend.
 3. Verzekeringspremies, inclusief die voor optionele dekkingen - zoals een beperkte aanvullende cascodekking, afkoop eigen risico, ongevalleninzittenden verzekering - dienen vooraf te worden voldaan. Het minimum tarief hiervoor is € 25,00 ongeacht het aantal dagen dat het  vervoermiddel wordt gebruikt of kan worden gebruikt.
 4. Er wordt nimmer restitutie op verzekeringspremies gegeven indien het voertuig door handelen en/of nalaten van de gebruiker niet meer kan worden gebruikt.
 5. Het tarief voor de afkoop van het eigen risico wordt door de eigenaar bepaald. De premie is per dag en per chauffeur. Schade aan banden, ruiten en de bodemplaat kunnen niet worden afgekocht. Overige uitsluitingen staan vermeld in Artikel10 punt 10.
 6. De eigenaar is niet verplicht de afkoop van het eigen risico te aanvaarden en zal dit per geval en per chauffeur beoordelen.
 7. De uitsluitingen zoals vermeld in artikel 10 punt 10 hebben eveneens betrekking op de afkoop van het eigen risico.
 
Artikel 6: Gebruik van het voertuig
 1. Gebruiker dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Er  mag niet Off-Road worden gereden
 2. Gebruiker is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij eigenaar terug te bezorgen. Gebruiker is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; gebruiker kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Alleen personen die in de gebruiksovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van gebruiker - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen.
 4. Het is gebruiker niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de gebruiksovereenkomst.
 5. Gebruiker dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 6. Het is gebruiker niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 7. Gebruiker dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan eigenaar aan te bieden.
 8. Ten minste één maal per week dienen het koelwater en de motorolie te worden gecontroleerd en indien nodig te worden aangevuld tot het maximum peil. Indien een auto langer dan 3 weken wordt gebruikt, dient de gebruiker het voertuig te wassen of laten wassen, mede in verband met zoutaanslag en eventuele vogeluitwerpselen. De wasbeurten moeten iedere 3 weken worden uitgevoerd.
 9. De eindschoonmaak van de auto is minimaal € 15. Afhankelijk van de staat waarin de auto wordt geretourneerd kan een hoger tarief in rekening worden gebracht.
 10. Als brandstof  voor het voertuig dient met super benzine te worden getankt. let op! géén diesel.
 
Artikel 7: Defecten en schade van het voertuig
 1. In geval van schade of defecten, is het gebruiker niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 2. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien of reeds is ontstaan, is gebruiker verplicht::
 • eigenaar hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen (de gebruiker dient mobiel bereikbaar te zijn en bij het in ontvangst nemen van het voertuig een mobiel telefoonnummer aan eigenaar op te geven)
 • de instructies van eigenaar op te volgen;
 • de Curacao Road Service te waarschuwen nadat overleg met de eigenaar heeft plaatsgevonden. Belangrijk: zie ook artikel 10 punt 10.
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan eigenaar of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de eigenaar en door de eigenaar aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 
Artikel 8: Annulering
 1. Annulering van de gebruiksovereenkomst /reservering is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen. Afspraken die wederzijds mondeling, via e-mail,  SMS of Whatsapp werden gemaakt en waar zowel de gebruiker als  de eigenaar mee hebben ingestemd, zijn wettelijk rechtsgeldige overeenkomsten. Het wijzigen van deze afspraken kan alleen via e-mail worden gedaan. Met eventuele veranderingen moeten beide partijen akkoord zijn gegaan.
 2. Indien het voertuig niet direct geleverd kan/zal worden wegens artikel 17.2 dan is dit geen reden tot annulering van de overeenkomst en zijn de overige punten van Artikel 17 van toepassing.
 3. Uitsluitingen en maatregelen opgelegd door de overheid of verzekeringsmaatschappij geven geen recht op het ongedaan maken van een reservering.
 4. De minimum annuleringskosten zijn € 75,- mits de annulering op basis van de in arikel 8.1 genoemde regeling tot stand is gekomen anders is zijn de kosten (na aftrek van de korting) voor de gehele aangevraagde periode verschuldigd.
 
Artikel 9: Herstellingen van het voertuig
 1. De gebruiker is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de eigenaar in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
 2. Gebruiker dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van eigenaar te krijgen.
 3. Schades hoger dan 100 euro kunnen niet door de gebruiker worden afgehandeld, dit zal door de eigenaar zelf worden geregeld.
 4. Gebruiker zal op eerste verzoek van eigenaar het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.
 5. Indien door de eigenaar werkzaamheden aan de auto moeten worden uitgevoerd dient de gebruiker de auto naar Popo 4 te brengen, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Met betrekking tot de punten 4 en 5 zullen extra kilometers die door de gebruiker worden gereden vanaf het verblijfsadres, op de eindafrekening in mindering worden gebracht.
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade
 1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt gebruiker verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
 2. Gebruiker is s aansprakelijk voor alle schade van de eigenaar die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of anderszins verband houdende met het gebruik van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
 3. Indien het voertuig ‘All-Risk’ is verzekerd bedraagt het eigenrisico maximaal € 500,- per gebeurtenis tenzij anders is overeengekomen. Het eigenrisico dient door gebruiker direct te worden voldaan en kan niet met de borg worden verrekend. Zie ook punt 9.
 4. Indien het voertuig alleen WA is verzekerd komen alle kosten van schade aan het voertuig, plus schade toegebracht aan derden voor zover die door de verzekering niet wordt vergoed ten laste van gebruiker. Zodra het schadebedrag bekend is dient de gebruiker dit direct aan de eigenaar over te maken. Zie ook punt 9. Alle voornoemde kosten dienen door gebruiker direct te worden voldaan en kunnen niet met de borg worden verrekend. 
 5. Indien de gebruiker schuldig is aan een schade van dien aard dat het voertuig niet meer op verantwoorde wijze kan worden gerepareerd, dan is gebruiker gehouden tot betaling van een vergoeding welke de aanschaf dekt van een vergelijkbaar vervoermiddel in goede staat en zonder gebreken.
 6. In geval van ‘total-loss’ door schuld van een derde, dient de gebruiker het verschil tussen het door de verzekeringsmaatschappij uitgekeerde bedrag en de kosten voor volledige reparatie dan wel de aanschaf van een vervangend voertuig, bij te passen. .
 7. Met betrekking tot een WA verzekerde auto, kan gebruiker uit enkele opties kiezen om de kosten waar gebruiker voor aansprakelijk is, te verminderen. Deze dekking staat geheel los van de Wettelijk Aansprakelijkheid en heeft alleen betrekking op schade aan het eigen voertuig. Betreffende vermindering geldt alleen voor één schadegeval gedurende de gebruiksperiode. Het voor rekening van gebruiker komende schadebedrag kan niet met de borg worden verrekend en dient direct te worden voldaan.
 8. Verlies van bij het voertuig behorende accessoires en schade veroorzaakt door (in)braak of poging(en) daartoe, zijn te allen tijde voor rekening van de gebruiker, ook als het voertuig All-Risk is verzekerd. Voren vermelde schade wordt wel vergoed als het eigen risico door de gebruiker is afgekocht. mits de gebruiker alle redelijke maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat een onderhavige schade ontstaat. Ook dient de gebruiker onnodige risico’s te vermijden.
 9. De vaste schadeafhandelingskosten van eigenaar bedragen € 75 ongeacht of de schade door schuld van de gebruiker of een derde is veroorzaakt. Daarnaast zijn de kosten die de verzekeraar in rekening brengt voor het in behandelingen nemen van de schadeclaim (Naf 150 en Naf 350 voor bestuurders jonger dan 23 jaar), evenals de cumulatieve extra verzekeringspremie die betaald zal moeten worden door verlies of verlaging van de No-Claim korting, voor rekening van gebruiker. Deze kosten bedragen minimaal 5% en maximaal 70% van de basispremie. Bovenvermelde kosten worden niet door eventuele afkoop van het eigen risico gedekt en dienen door gebruiker direct apart te worden voldaan en kunnen niet met de borg worden verrekend.
 10. :Alle voertuigen zijn verzekerd bij Nagico Insurances. Nagico sluit geen verzekeringen af voor auto's die worden verhuurd. De dekking is alleen voor eigen gebruik en in geval de auto is uitgeleend. Derhalve dient bij schade of problemen door de gebruiker te worden aangegeven dat de auto is geleend, dus NIET gehuurd.
 11. Indien er een eigenrisico in de gebruiksovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van gebruiker voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigenrisico zoals hierboven omschreven, tenzij:
 • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen in strijd met artikelen 6 en 7;
 • er mechanische of motorische schade is ontstaan door het negeren van inidicatielampjes en/of het te hoog oplopen van de motor temperatuur (koelwater!);
 • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op niet openbare onverharde wegen, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de gebruiker of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt (zie tevens artikel 17.7);
 • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van gebruiker;· 
 • het voertuig aan een derde is wederverhuurd of uitgeleend, ook indien de eigenaar daarin heeft toegestemd;· 
 • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij eigenaar er inzage en zullen op het eerste verzoek van gebruiker kosteloos worden toegezonden;· 
 • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels;
 • de sleutels, de afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling en alarminstallatie, de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals de keuringskaart, wegenbelastingkaart, verzekeringsbewijs) niet allen bij eigenaar zijn ingeleverd;· 
 • de schade het gevolg is van het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen;· 
 • de schade is ontstaan doordat het voertuig niet adequate is achtergelaten. (handrem goed aangetrokken, parkeerstand bij een automaat, stuurblokkering aangebracht, alle losse voorwerpen uit de auto, radiofront verwijderd indien dit mogelijk is,etc)
 
Artikel 11: Vervangend vervoer, economische schade.
 1. Tijdens de periode dat het voertuig in reparatie is, of gedurende de tijd die nodig is om een vervangend vervoermiddel aan te schaffen ingeval reparatie niet verantwoord is, bestaat alleen recht op vervangend vervoer als dit door een verzekeringsmaatschappij wordt vergoed.
 2. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de dagprijs plus de verzekeringspremie per dag. Km kosten worden niet meegerekend.
 3. Indien gebruiker voor vervangend vervoer in aanmerking komt bestaat slechts recht op een (technisch) gelijkwaardig vervoermiddel. Cosmetische aspecten en eventuele audio apparatuur blijven hierbij buiten beschouwing.
 
Artikel 12: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid eigenaar
 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 2. Eigenaar is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van eigenaar zijn te vergen.
 3. In geval van gebreken heeft gebruiker slechts recht op vermindering van de gebruikskosten als eigenaar bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen. Gebreken aan audio apparatuur zijn uitgesloten.
 4. Eigenaar is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de gebruiksovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
 
Artikel 13: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
 1. Voor rekening van gebruiker zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van het in gebruik nemen van het voertuig reeds aanwezig was.
 2. Indien deze sancties en maatregelen aan eigenaar worden opgelegd, is gebruiker gehouden eigenaar op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij gebruiker aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,-
 3. Indien eigenaar in verband met enige gedraging of nalaten van gebruiker, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is gebruiker gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- .
 
Artikel 14: Beslag op het voertuig
 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft gebruiker gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de gebruiksovereenkomst, waaronder die tot betaling van de gebruiksvergoeding, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van eigenaar is.
 2. Gebruiker is gehouden eigenaar schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
 
Artikel 15: Ontbinding van de overeenkomst
 1. Eigenaar is gerechtigd de gebruiksovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met directe ingang te beëindigen en zich weer onmiddelijk in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat gebruiker tijdens de gebruiksperiode een of meer van de verplichtingen van de gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien gebruiker overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien eigenaar tijdens de gebruiksperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware eigenaar hiervan op de hoogte geweest, hij de gebruiksovereenkomst niet was aangegaan.
 2. Vorenstaand artikel is eveneens van toepassing indien de eigenaar gerede kans loopt dat de gebruiker niet aan zijn of haar (financiële) verplichtingen zal voldoen.
 3. Indien de eigenaar de gebruiker heeft verzocht om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen en laatst genoemde hier binnen 8 uur geen gevolg aan geeft, dan treedt artikel 15 direct in werking.
 4. Gebruiker zal alle medewerking aan eigenaar verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig met sleutel(s) en accessoires te doen stellen.
 5. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de gebruiksovereenkomst.
 
Artikel 16: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor gedragingen of nalatigheden van anderen
 1. Gebruiker is gehouden de verplichtingen en verboden van deze Algemene Voorwaarden op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 2. Gebruiker is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van gebruiker hadden. 
 
Artikel 17: Overige bepalingen
 1. Ongeacht de reden van uitval van het voertuig heeft gebruiker niet automatisch recht op vervangend vervoer indien een korting van 30% of meer op het dagtarief is gegeven.
 2. De eigenaar bepaalt wanneer een auto (tijdelijk) uit roulatie wordt genomen voor reparatie, onderhoud of keuring. E.e.a. in overleg met de gebruiker indien de omstandigheden dit toelaten.
 3. Mocht eigenaar nog een vervoermiddel beschikbaar hebben dan kan hij dit tijdelijk in bruikleen geven zolang betreffend voertuig niet aan een ander is uitgeleend of toegezegd.
 4. Indien het vervangende vervoermiddel in een lagere prijsklasse valt, dan wordt het prijsverschil t.g.v. de gebruiker verrekend in de eind nota.
 5. De dagen dat de gebruiker niet over een voertuig kan beschikken worden in mindering gebracht indien de gebruiker geen schuld heeft aan de uitval van het voertuig.
 6. Andere of aanvullende compensaties worden niet verleend.
 7. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat door de verzekeringsmaatschappij is bepaald dat schade alleen gedekt is op openbare wegen. Er  mag niet Off-Road worden gereden.
 8. De gebruiker moet altijd bereikbaar zijn via email, SMS of telefonisch. De gebruiker dient op zo kort mogelijke termijn contact op te nemen als de eigenaar een bericht heeft gestuurd.
 9. De Algemene Voorwaarden treden in werking nadat de auto is gereserveerd.
 
Artikel 18: Toepasselijk recht
          De gebruiksovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands-Antilliaans recht.

Aanvullende informatie  – geldig vanaf 1 juli 2018

Auto-afleveringsadressen & auto-ophaaladressen

(prijzen inclusief omzetbelasting).

Luchthaven Hato:         
        (aflevere auto 6% van de totale som - min. € 38,00 - max. € 48,00)
        (ophalen auto 5% van de totale som - min. € 32,00 - max. € 42,00)

Westpunt Lagun en nabije omgeving;
        (per rit 12% surcharge van de totale som - min. € 59,00 - max. € 79,00)

Banda Abou:  Barber en nabije omgeving;
        (per rit 10% surcharge van de totale som - min. € 55,00 - max. € 69,00)

Banda Abou:  Sint Willibrordes en nabije omgeving;
        (per rit 9% surcharge van de totale som - min. € 44,00 - max. € 58,00)

Banda Abou:  Landuis Daniël en nabije omgeving;
        (per rit 7% surcharge van de totale som - min. € 43,00 - max. € 56,00)

Banda Abou: Blue Bay Resort en nabije omgeving;
        (per rit 6% surcharge van de totale som - min. € 35,00 - max. € 48,00)

Caracasbaaiweg: Supermarkt Vreugdenhil en nabije omgeving;                                                
        (per rit 2% surcharge van de totale som - min. € 12,0 - max. € 17,00)

Salinja: Mac. Donalds – Kentucky Fried Chicken en nabije omgeving;
        (per rit 1,5 % surcharge van de totale som - min. €  10,75 - max. €  13,50)

Marie Pompoen: Avila Hotel en nabije omgeving;                                                       
        (per rit 3% surcharge van de totale som - min. € 15,00 - max. € 22,00)
                                                                                
Zeelandia: Albert Heijn en nabije omgeving;
        (per rit 1% surcharge van de totale som - min. €  10,50 - max. € 13,00)

Zuikertuintje – De Heeren -Domino’s Pizza en nabije omgeving;                                 
        (per rit 1% surcharge van de totale som - min. € 9,00 - max. € 11,50)

Santa Rosaweg: Toni Kunchi en nabije omgeving;
        (per rit 1% surcharge van de totale som - min. €  8,00 - max. €  11,00)

Schottegatweg Noord: Goisco en nabije omgeving;  
         (per rit 2% surcharge van de totale som - min. € 15,00 - max. € 18,00)

Omgeving: Sunset Valley – Sunset Hights;
          (per rit 2% surcharge van de totale som - min. € 14,00 - max. € 18,00)

Omgeving hotels Hilton, Mariot, ITC;
        (per rit 5% surcharge van de totale som - min. € 33,00 - max. € 39,00)

Omgeving resorts Seaquarium;
        (per rit 3% surcharge van de totale som - min. € 14,00 - max. € 19,00)

Omgeving resorts Jan Thiel;
        (per rit 3% surcharge van de totale som - min. € 17,00 - max. € 23,00)

Omgeving hotels Punda;
        (per rit 3% surcharge van de totale som - min. € 17,00 - max. € 23,00)

Omgeving hotels Otrabanda;
        (per rit 4% surcharge van de totale som - min. € 23,00 - max. € 30,00)

Piscadera: Supermarkt Centrum en nabije omgeving;
            (per rit 4% surcharge van de totale som - min. € 30,00 - max. € 39,00)
     
Overige bestemmingen op aanvaag. Prijzen gelden buiten de spitsuren. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vermelding van genoemde adressen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van chauffeurs en van auto’s bepaald de eigenaar of de gebruiker wordt opgehaald of dat de auto wordt afgeleverd. Op bepaalde dagen en tijden kan op sommige adressen niet worden afgeleverd en/of opgehaald.


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint